shape

Privacybeleid

Algemeen

De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Stichting School & Veiligheid. School & Veiligheid is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid van School & Veiligheid te accepteren.

School & Veiligheid respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk te behandeld.

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie. Contact opnemen kan telefonisch: 030 – 285 65 31 of per e-mail: info@schoolenveiligheid.nl.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer jij je aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij jou om persoonsgegevens te verstrekken zoals bijvoorbeeld: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, functie. Deze gegevens gebruiken wij om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens slaan wij op binnen een eigen beveiligde omgeving of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Ook bewaren wij deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij jou naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens slaan wij op binnen een eigen beveiligde omgeving of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Ook bewaren wij de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij wij van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

School & Veiligheid verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. School & Veiligheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door School & Veiligheid. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoolenveiligheid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw eigen privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. School & Veiligheid wil jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen/uitschrijven mailingen en nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing (inclusief onze nieuwsbrief) vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, dan kun je contact met ons op nemen. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

School & Veiligheid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat: 030 2856 531 of via info@schoolenveiligheid.nl.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of klachten over het onjuist verwerken van je persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch: 030 – 285 65 31 of per e-mail: info@schoolenveiligheid.nl.